Režim dne

Příchod dětí
 • Příchod dětí do školky je v době od 6.00 hod. do 8.30 hod. Vzhledem k tomu, že děti přicházejí do školky v delším časovém rozpětí, některé vstávají brzy a přicházejí bez snídaně, jiné po brzké nebo pozdní snídani, je jim ponechána v tomto směru volnost a děti jedí postupně, jak přicházejí a potřebují.
 • V případě nutnosti je možné dohodnout s vedením školky individuální čas pro příchod dítěte do školky tak, aby tento čas vyhovoval rodičům, neochuzoval dítě o společné zážitky a byl vstřícný a ohleduplný k ostatním dětem a učitelkám.
 • Rodiče jsou z důvodu bezpečnosti povinni předat dítě učitelce osobně.
 • Před nástupem dítěte do školky je uplatňován individuální adaptační režim. Na průběhu a délce trvání adaptačního režimu se rodiče dohodnou s ředitelkou školky nebo její zástupkyní.
Aktivity a jejich zařazení
 • V denním rozvrhu jsou zařazeny výchovně vzdělávací činnosti vycházející ze Školního vzdělávacího programu pro předškoní vzdělávání (ŠVP PV). Základem pro tvorbu ŠVP PV je RVP PV MŠMT. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím programu Začít spolu.
 •  Dětem je ponechán dostatečný prostor v rámci přechodů mezi činnostmi, proto nejsou všechny činnosti striktně časově omezeny.     
Volná (spontánní) hra
 • Je zařazena v dopolední i odpolední programové nabídce, obvykle v době scházení dětí, tj. od 6.00 – 9.00 hod. dopoledne, a od 15.30 hod. odpoledne.
Činnosti dětí řízené pedagogem
 • Jsou zařazeny zejména v dopolední programové nabídce formou činností v Centrech aktivit dle zásad programu Začít spolu, obvykle od cca 9.00 do cca 10.00 hod., ale mohou být zařazeny i v odpolední programové nabídce, zvláště v zimním období, kdy není možnost pobytu venku v odpoledních hodinách.
Pohybové aktivity
 • Podmínky a vybavení. K pohybovým aktivitám je využíváno náčiní a nářadí vhodné pro danou věkovou skupinu, při pobytu venku je využívána školní zahrada, popř. vycházky dětí do blízkého okolí a parku.
 • Druhy pohybových aktivit. Cviky zaměřené na podporu rozvoje pohybového aparátu, hudebně pohybové hry, pohybové hry s pravidly, taneční průprava, hry na podporu koordinace a orientace v prostoru, popř. předplavecký výcvik.
 • Četnost. Pravidelné pohybové aktivity jsou v programu zařazeny vždy dopoledne, obvykle od 8.30 do 9.00 hod., další pohybové aktivity jsou začleněny do dopoledního a odpoledního pobytu venku.
 • Kontrola tělovýchovného náčiní a nářadí. Způsob kontroly vyplývá z požadavků stanovených výrobcem/dodavatelem. Provozovatel v rámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí tělovýchovného náčiní a nářadí oprávněnou osobou přinejmenším ve shodě s pokyny výrobce/dodavatele.                                                      
Pobyt venku
 • Způsob využití pobytu venku. Poznávací vycházky, chůze v terénu, orientace v prostoru, cvičení odvahy a obratnosti, půldenní a jednodenní tematické výlety, pohybové hry, dětské dopravní hřiště.
 • Pozemek využívaný k pobytu venku – školní zahrada. Zahradní prvky odpovídají požadavkům pro využití v MŠ a jsou dle závazných norem pravidelně kontrolovány. Pískoviště je zakryto plachtou odpovídající stanoveným normám.
 • Časové rozpětí. Dopoledne od 10.00 hod. – 11.30 hod. Odpoledne především v letním období nebo dle počasí, odpoledne jsou pohybové aktivity zařazovány dle potřeby dětí v době po odpočinku až do rozchodu dětí domů nebo do doby podávání večeře.
 • Délka pobytu. Dle možností min. 2 hodiny denně. Délka pobytu je závislá na ročním období a aktuálním počasí.
Odpolední odpočinek
 • Zařazení v režimu dne. Od 13.00 hod. do 15.00 hod. Nejpozději ve 12.45 hod. odcházejí děti k odpolednímu odpočinku, přičemž potřeba spánku a délka spánku nebo odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí a doporučení rodičů. S ohledem na individuální potřeby dítěte je pravděpodobné, že možnost spánku využijí jen některé děti, ostatní se mohou ve třídě věnovat klidnějším aktivitám.
 • Podmínky. K odpolednímu odpočinku je využívána oddělená část Oranžové třídy jako samostatná ložnice, kde odpočívají děti z obou tříd. Dopoledne je tato část třídy využívána k pohybovým aktivitám. Z tohoto důvodu jsou lehátka každý den skládána a rozkládána. Děti z obou tříd, které neodpočívají, si mohou hrát ve svých kmenových třídách. Lůžkoviny jsou ukládány do k tomu určenému úložnému prostoru označeného značkami dětí. Pyžama jsou připravena na lehátku spolu s lůžkovinami. Za přípravu ložnice na odpolední odpočinek a úklid po něm zodpovídá provozní pracovník. Děti se dle svých možností podílejí na stlaní postýlek po odpoledním odpočinku.
Stravování
 • Počet stravovaných dětí v době oběda. Maximální počet stravovaných dětí v době oběda je 24 dětí v Zelené třídě, 20 dětí v Oranžové třídě, tj. 44 dětí celkem.
 • Příprava stravy. Strava je zajišťována formou cateringu ze stravovacího úseku ÚVN, při přípravě jídel se dodavatel řídí platnými hygienickými a výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Školka disponuje výdejnou jídla, připravená jídla jsou přepravována do školky v uzavřených, tepelně izolovaných nádobách. Provozní pracovník školky jídlo převezme a vydává do třídy, kde probíhá vlastní stravování.
 • Časové údaje. 6.00 – 8.30 podávání snídaně, svačiny; 11.45 – 12.15 podávání oběda; 15.00 podávání odpolední svačiny; 18.00 podávání večeře.
 • Systém servírování jídla dětem. Jídlo je podáváno dětem ve školce v odpovídající kvalitě a teplotě. Při přepravě, přípravě a podávání jídla jsou dodržovány hygienické předpisy a zásady stejně jako při manipulaci s jídlem během jeho podávání strávníkům. Stravování probíhá v hernách u prostřených a upravených stolků.  Provozní pracovník přiveze jídlo na servírovacím vozíku až do třídy. Každé dítě má své místo a dle svých schopností a s přihlédnutím k věku je vedeno k samostatnosti v obsluze při servírování jídla. Při výběru druhu a množství jídla má vždy možnost volby.
Pitný režim
 • Příprava a doplňování nápojů. V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého pobytu ve školce k dispozici dostatek nápojů. Nápoje jsou připravovány ve školní výdejně jídla a v průběhu dne jsou dle potřeby doplňovány provozním pracovníkem.
 • Druhy nápojů. Nápoje jsou podávány teplé nebo studené, nabídka je dostatečně pestrá. Jedná se o mléčné nápoje, různé druhy ovocných a bylinkových čajů, vodu čirou a vodu ochucenou.
 • Způsob obsluhy. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu ve školce v samoobslužném režimu dle vlastní potřeby s výjimkou podávání teplých nápojů. U dětí se sníženou potřebou pít koriguje příjem tekutin učitelka.
Odpolední činnosti
 • V případě příznivého počasí je možné přesunout část aktivit na školní zahradu.
 • Doplňkové aktivity probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách.
 • Nezbytnou součástí odpoledních aktivit je volná (spontánní hra) dětí.
 • V odpoledních činnostech mohou děti dokončovat práce z dopoledních činností v centrech aktivit (CA).
Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: