Centra aktivit

Centra Aktivit (CA) jsou vlastně pracovní koutky, kde děti pracuji samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na CA není bezdůvodné - CA splňují podmínky  pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Cílem je, aby se tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Děti jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

  • Centrum Domácnost

Centrum Domácnost je pracovní koutek, kde děti vykonávají běžné činnosti, související s přípravou pokrmů a stolováním. Děti zde rozvíjejí smyslové vnímání (chuť, čich a hmat) prožitkovými činnosti se skutečnými potravinami (krájení, míchání, sypání, mazání, strouhání, mixování, zdobení, zadělávání a válení těsta) při vaření a pečení. Mimořádný důraz je kladen na bezpečnost.

  • Centrum Ateliér

Ve výtvarném ateliéru rozvíjí děti svou kreativitu, mohou zde komunikovat beze slov, uvolňovat citový přetlak a získávat pocit uspokojení z vytvořeného díla. Děti zde mohou pracovat individuálně nebo ve skupině, učí se samostatnosti a péči o svěřený materiál. Toto centrum umožňuje dětem prožívat radost i napětí a podporuje tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost dostatečnou nabídkou pomůcek a materiálů.

  • Centrum Kostky

Z kostek může dítě stavět, cokoli chce, z kostek nelze stavět “chybně“ ani „správně“, protože stavba dítěte je projevem sebevyjádření, rozvoje představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci.

  • Centrum Manipulační a stolní hry

Centrum Manipulační a stolní hry je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti. Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se sním.

  • Centrum Hudba

Hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Hudba pomáhá dětem rozvíjet hlavně oblast citovou, protože je silným zdrojem emocionálních prožitků. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie.

  • Centrum Knihy a písmena

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní.  V předškolním věku jde spíše o nápodobu čtení a psaní. Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se s písmeny pomalu seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Napodobování písma vede k poznávání znakových projevů historických i světových.

  • Centrum Dramatika

V centru Dramatika probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti hrou „Na něco“ napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného myšlení.

  • Centrum Pokusy a objevy

Toto centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, pěstování rostlin a objevování. K tomuto centru patří i koutek živé a neživé přírody, popř. péče o živé zvířátko.  Koutek je vybaven přírodninami (kamínky, mušle, kůra, mech, listy) a pomůckami (lupy, mikroskop, zkumavky, sádra, baterky atd.) Děti zde mohou používat encyklopedie a naučné knihy z centra Knihy a písmena.

  • Centrum Dílna

V tomto technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které slouží k výrobě nejrůznějších předmětů. Děti se učí manuálně pracovat a rozvíjet manuální zručnost. Osvojují si pracovní postupy a návyky. Pracovat mohou ve skupině nebo samostatně. Základním vybavením tohoto centra je pracovní stůl. Velký důraz je kladen na bezpečnost.

  • Centrum Písek a voda

je umístěno samostatně v nepropustném kontejneru. Kontejner obsahuje písek jako na pískovišti. Děti tak mohou s tímto přirozeným, hmatově zajímavým materiálem pracovat nejen sezónně, ale po celý rok. Centrum podporuje rozvoj kreativity, fantazie, trpělivost a soustředění a představuje pro děti možnost, jak získat pocit uspokojení z vytvořeného díla. Kontejner může být také naplněn vodou nebo lze oba materiály kombinovat.

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: